برنامه پرواز هفتگی فرودگاه بین المللی قشم
 

 
 
بـرنامه پـروازهاي هـفتگي فـرودگاه بين المللي قـشم از تاريخ 06/03/91 تا  09/03/91
 
 
 
روزها         
شماره پرواز مسیر ورود به قشم خروج از قشم ورود به قشم شرکت هواپیمایی
شنبه

4585-4584

تهران-قشم-تهران 09:45 11:00 ... ماهان(A-300)

214-215

تهران-قشم-تهران 16:45 17:20 ... ایران ایر(F-100)

5609-10

تهران-قشم-تهران 17:00 21:30 ... فارس قشم(YAK-42)

5652-5651

قشم- دبی-قشم ... 18:00 20:10 فارس قشم(YAK-42)

 

 

 
یک شنبه      

994-995

مشهد-قشم-مشهد 10:15 11:00          ...         ایران ایر تور(MD-82)

214-215

تهران-قشم-تهران 16:45 17:20 ... ایران ایر(F-100)

 

 

 

 

 

 
دو شنبه   

4585-4584

تهران-قشم-تهران
09:45
11:00
...
ماهان(A-300)
 
5609-10
تهران-قشم-تهران
12:00
21:30
...
فارس قشم(YAK-42)
 
214-215
تهران-قشم-تهران
16:40
 17:20
...
ایران ایر(A-320)
 
5652-1
قشم-دبی-قشم
...
18:00
20:10
فارس قشم(YAK-42)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
سه شنبه 
591-592
شیراز-قشم-شیراز
11:50
12:30
...
آسمان(ART)
214-215
تهران-قشم-تهران
16:45
17:20
...
ایران ایر(F-100)
4579-4578
تهران-قشم-تهران
21:50
23:00
...
ماهان(A-300)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
چهارشنبه
4585-4584
تهران-قشم-تهران
09:45
11:00
...
ماهان(A-300)
5609
تهران-قشم
12:00
...
...
فارس قشم(YAK-42)
214-215
تهران-قشم-تهران
17:25
18:00
...
ایران ایر(F-100)
5652-1
قشم-دبی-قشم
...
19:30
21:40
فارس قشم(YAK-42)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
پنج شنبه 
994-995
مشهد-قشم-مشهد
10:15
11:00
...
ایران ایر تور(MD-82)
5652-1
قشم-دبی-قشم
...
18:00
20:10
فارس قشم(YAK-42)
214-215
تهران-قشم-تهران
18:45
19:25
 ...
ایران ایر(F-320)
5610
قشم-تهران
...
21:30
...
فارس قشم(YAK-42)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
جمعه      
5609-10
تهران-قشم-تهران
16:00
17:00
...
فارس قشم(YAK-42)
215-214
تهران-قشم-تهران
17:25
18:00
...
ایران ایر(F-100)
4579-4578
تهران-قشم-تهران
21:50
23:00
...
ماهان(A-300)
591-592
شیراز-قشم-شیراز
22:30
23:10
...
آسمان(A-100)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


تاريخ بروز رساني : شنبه 06/03/91 ساعت 05:08

Copyright ® 2008 Hatam.co.ir